Fundacja Medpolonia

Cele


1.Celami fundacji są:

a) ochrona i promocja zdrowia,

b) działalność na rzecz chorych pacjentów, pomoc w dostępnie do usług medycznych i świadczeń zdrowotnych i innych związanych z ochroną zdrowia i leczeniem,

c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

d) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

e) działalność na rzecz dzieci i młodzieży,

f) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

g) ratownictwo i ochrona ludności,

h) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

i) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

j) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,

k) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Powyższe cele realizowane są w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Zbieranie funduszy poprzez zbiórki publiczne, aukcje, koncerty, bale charytatywne, wpłaty od osób fizycznych i prawnych.

2. Prowadzenie i wspieranie procesu leczenia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

3. Organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

4. Współpracę z innymi podmiotami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją osób chorych i wymagających specjalistycznego leczenia.

5. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych w procesie diagnostyki i leczenia.

6. Organizowanie pomocy z udziałem innych podmiotów.

7. Prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych i pomocy psychologicznej.

8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, sympozjów, seminariów, odczytów oraz wykorzystywanie środków masowego przekazu.

9. Upowszechnianie wiedzy o chorobach dzieci i dorosłych, możliwości ich leczenia.

10. Integrację podopiecznych, ich rodzin, lekarzy, rehabilitantów personelu medycznego i innych osób zajmujących się pośrednio lub bezpośrednio problemami i chorobami, również poprzez organizację i celebrację ważnych wydarzeń, rocznic i innych uroczystości.

11. Spełnianie marzeń podopiecznych, poprzez organizację różnych wydarzeń, zakup i przekazywanie prezentów oraz upominków podopiecznym i beneficjentom działań Fundacji.

12. Opracowywanie materiałów wydawniczych, prasowych, promocyjnych oraz innych służących profilaktyce.

13. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

14. Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu.

15. Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych.

16. Promocję zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną, udział w imprezach sportowych i kulturalnych oraz organizowanie wolontariatu.

17. Działalność charytatywną.