Badania kliniczne

Aktualnie prowadzone badania kliniczne w MedPolonia


AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA KLINICZNE - ONKOLOGIA

 

LP. ROZPOZNANIE NR PROTOKOŁU  TYTUŁ BADANIA GŁÓWNY BADACZ OSOBA DO KONTAKTU ADRES MAILOWY 
1

niedrobnokomórkowy
rak płuca

MS200095-0022 Badanie fazy II prowadzone w jednej grupie, mające w celu określenia działania tepotynibu u pacjentów z gruczolakorakiem płuc w stadium IIIB/IV z zaburzeniem co najmniej jednego rzutu leczenia substancją czynną, w tym schematu leczenia dubletem bazującym na platyni. prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.: 
61 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
2 niedrobnokomórkowy
rak płuca 
B7461006 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne fazy III dotyczące monoterapii lorlatynibem (PF-06463922) w porównaniu do monoterapii kryzotynibem w pierwszym rzucie leczenia pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca. prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.: 
61 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
3 niedrobnokomórkowy
rak płuca 
BV-NSCLC-002

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne fazy III mające na celu określenie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania szczepionki przeciwnowotworowej ukierunkowanej na czynnik wzrostu naskórka (epidermal growth factor, EGF) u pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IV z dodatnim wynikiem badania w kierunku biomarkerów receptora typu dzikiego czynnika wzrostu naskórka, kwalifikujących się do leczenia standardowego i wspomagającego.

prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.: 
61 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
4

schamat A - niedrobnokomórkowy
rak płuca,
schemat D - rak głowy
i szyi

B9991004 Badanie otwarte fazy 1B/2 oceniające bezpieczeństwo, aktywność kliniczną, farmakokinetykę i farmakodynamikę awelumabu(MSB0010718C) w skojarzeniu z innymi immunoterapiami nowotworów u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi. prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.: 
61 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
5 Guzy lite clovis CO-338-078 Otwarte badanie I fazy, prowadzone w grupach równoległych, oceniające farmakokinetykę, bezpieczeństwo i tolerancję rucaparibu u pacjentów z zaawansowanym guzem litym oraz umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub prawidłową czynnością wątroby. prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.: 
61 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
6 Przerzutowy niedrobnokomórkowy
rak płuc
Mk- 345 - 598 Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metoda podwójnie ślepej próby, porównujące pembrolizumab w skojarzeniu z ipilimumabem do pembrolizumabu w skojarzeniu z placebo, w I linii leczenia IV stadium przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc z dodatnią ekspresją receptora PDL_1 i z odsetkiem komórek nowotworowych ≥ 50% prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.: 
61 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl
7 niedrobnokomórkowy
rak płuca
CACZ885T2301 Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone metoda podwójnie ślepej próby badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo canakinumabu wobec placebo w leczeniu adiuwantowym u dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) w stadiach II-IIIA i IIIB (T>5cm N2) (wg AJCC/UICC v.8), po radykalnej resekcji (R0) prof. dr hab. Rodryg Ramlau

Koordynatorzy:
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel.: 61
 656 17 00
+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl

AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA KLINICZNE - DIABETOLOGIA - PACJENCI PEDIATRYCZNI

LP.

ROZPOZNANIE NR PROTOKOŁU  TYTUŁ BADANIA GŁÓWNY BADACZ OSOBA DO KONTAKTU ADRES MAILOWY 
  cukrzyca typu II - pacjenci pediatryczni SYR-322-309 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby kontrolowane placebo badanie, oceniające skuteczność i bezpieczestwo alogliptyny w porównaniu z placebo u pacjentów pediatrycznych z cukrzycą typu II dr n. med. Maria Buczyńska-Górna Koordynatorzy:  
Anna Borowska,
Magda Jesiołkiewicz

tel. (61)  656 17 00
       +48 505 758 992
badania.kliniczne@medpolonia.pl